ABU-cao 2012 – 2017

Sinds maandag 5 november 2012 is de vijfjarige CAO voor Uitzendkrachten van de ABU van kracht. In juli 2012 bereikten de ABU en de vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe CAO. Inmiddels is de CAO aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is de CAO algemeen verbindend verklaring (avv) verklaard.
U kunt de cao hier vinden:
http://www.abu.nl/yourpassage/CAO_Uitzendkrachten_2012-2017/index.html
 

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is een belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Bij de ABU zijn ongeveer 500 leden aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt de ABU 65% van de uitzend- en payrollondernemingen in Nederland.
Voordat een onderneming die personeel ter beschikking stelt aan derden lid kan worden van de ABU, dient zij te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kwaliteitseisen hebben vooral betrekking op arbeidsvoorwaarden, gedragsregels, afdracht van sociale premies en de veiligheid op de werkvloer.
Dankzij de ABU geldt er in Nederland een – thans – algemeen verbindend verklaarde Cao voor Uitzendkrachten, de zogenaamde ABU-cao. Het feit dat de cao algemeen verbindend is verklaard, maakt dat alle uitzendondernemingen in Nederland gebonden zijn aan het bepaalde in deze cao, met uitzondering van de ondernemingen die aangesloten zijn bij de NBBU-cao en een aantal gedispenseerde uitzendondernemingen.
 

 Bent u op zoek naar een overeenkomst en/of algemene voorwaarden voor de uitzendbranche?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van alle typen overeenkomsten en algemene voorwaarden in de uitzend- en payrollsector. Ook  ondernemingen die zich toeleggen op de werving & selectie van personeel kunnen wij goed voorzien van overeenkomsten.
Wij stellen niet alleen overeenkomsten op, maar herzien en redigeren deze ook, onder andere:
– Fase A, B en C uitzendovereenkomsten (op grond van de ABU-cao);
– Fase 1, 2, 3 en 4 uitzendovereenkomsten (op grond van de NBBU-cao);
– Payrollingovereenkomsten;
– Detacheringsovereenkomsten;
– Weekovereenkomsten;
– Nulovereenovereenkomsten / nulurencontracten;
– Overeenkomsten tussen de uitzendonderneming en opdrachtgever;
– Overeenkomsten ten behoeve van werving & selectie;
– Algemene voorwaarden.
Mocht u een overeenkomst en/of algemene voorwaarden nodig hebben ten behoeve van de uitzendbranche, neem dan contact met ons op. Dit geldt ook in het geval u uw overeenkomsten wenst te laten herzien of redigeren of in het geval u in een geschil omtrent deze overeenkomsten bent beland.

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft met de vakbond LBV een principe akkoord bereikt over een nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten. Deze cao gaat in op 1 juni 2014 en loopt door tot 1 juni 2019. De cao heeft aldus een looptijd van 5 jaar.
Uitzendbeding
In de nieuwe NBBU-cao zijn nieuwe afspraken gemaakt die aansluiten op de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo is er afgesproken dat uitzendkrachten die onder de NBBU-cao vallen, vanaf 1 januari 2016 een jaar eerder recht hebben op een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding 
In de huidige NBBU-cao kan een uitzendonderneming met een uitzendkracht overeenkomen dat het uitzendbeding van toepassing is gedurende een periode van 130 weken. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze duur beperkt tot maximaal 78 weken. Dat betekent concreet dat een uitzendkracht die onder de NBBU-cao valt, na 1,5 jaar niet zomaar zijn uitzendovereenkomst verliest op het moment dat de inlener de opdracht beëindigt.
Nulurencontract
Verder worden er in de nieuwe NBBU-cao strengere eisen gesteld aan het aangaan van uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Zo is het niet langer mogelijk om gedurende een periode van 130 weken nulurencontracten te sluiten met uitzendkrachten. Vanaf 1 juli 2015 geldt de regel dat er na 26 gewerkte weken, er een minimumduur per uitzendovereenkomst geldt van 3 uur. Dat betekent het gebruik van nulurencontracten fors aan banden wordt gelegd.

TOP