Akkoord over nieuwe ABU-cao!

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben een cao-akkoord bereikt over de wijziging van de ABU-cao. De nieuwe “Notitie – Wet Werk & Zekerheid” is in de cao verwerkt.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de invoering van de inlenersbeloning vanaf dag 1 wordt uitgesteld naar 30 maart 2015;
  • er een loonsverhoging van 1,8% plaatsvindt van de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015). Dit geldt niet  uitzendkrachten die het WML verdienen of de inlenersbeloning ontvangen;
  • fase B wordt langer: vanaf 1 juli 2015 bestaat fase B uit maximaal zes contracten in maximaal vier jaar;
  • Er wordt per 1 juli 2015 meer zekerheid gecreëerd bij repeterende dag- en weekcontracten;
  • er komt een eigen ABU-loongebouw  voor specifieke groepen uitzendkrachten, waaronder uitzendkrachten met een fase C overeenkomst.

De cao is nog niet algemeen verbindend, maar dat wordt wel aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Uitzendovereenkomsten
Indien u in 2015 nieuwe uitzendovereenkomsten sluit, houdt u dan rekening met de wijzigingen in de ABU-cao. Indien u dat niet doet, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Uw uitzendovereenkomsten dienen aldus aangepast te worden op de nieuwe situatie.
Contact
Wilt u weten hoe u uw bedrijfsvoering dient aan te passen op de nieuwe ABU-cao, neem dan vrijblijvend contact op ons met ons kantoor.

Het is binnenkort mogelijk om 5,5 jaar personeel flexibel in te lenen via een uitzend- of payrollonderneming! Hoe? Advocaat mr. R. van Viersen legt het uit.
Op grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het vanaf 1 juli 2015 nog slechts mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten, gedurende een maximale periode van 2 jaar. Momenteel is dat nog 3 jaar (de zogenaamde “3×3 regel”). Werkgevers dienen hun tijdelijke arbeidskrachten aldus eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Het arbeidsrecht wordt in dit kader aldus een stuk minder flexibel voor werkgevers.
Uitzendrecht biedt uitkomst
Bij cao mag er afgeweken worden van bovengenoemde regel. De uitzend-cao’s van de ABU en NBBU hebben vanzelfsprekend gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Zo zal het vanaf 1 juli 2015 op grond van de ABU-cao mogelijk zijn om gedurende een periode van 5,5 jaar uitzendkrachten (of payrollkrachten) in te lenen voor bepaalde tijd.
Fase A blijft 78 gewerkte weken duren. Fase B wordt echter verlengd naar een periode van 48 weken. Binnen fase B kunnen uitzendondernemingen 6 uitzendovereenkomsten sluiten voor bepaalde tijd.
Fase 1 en 2 van de NBBU-cao worden verkort. In plaats van 104 weken zullen deze fasen tezamen 78 weken gaan duren. Gedurende deze periode blijft het mogelijk om het uitzendbeding overeen te komen (tot 1 juli 2015 kan dit gedurende een periode van 104 weken). Fase 3 zal vanaf 1 juli 2015 een periode betreffen van 48 maanden. Binnen deze periode mogen er 6 uitzendovereenkomsten gesloten worden voor bepaalde tijd.
Let op: pas uw uitzendovereenkomsten tijdig aan op deze nieuwe regelgeving!
Mochten wij u daarbij van dienst kunnen zijn, neem direct contact met ons op. Wij kunnen u snel, praktisch en adequaat adviseren.
 
 
 

Het economisch bureau van ING Bank voorspelt de komende jaren een verdere omzetgroei in de uitzendbranche. De reden hiervan is dat de economie de komende jaren (sterk) zal herstellen. Door het herstel van de economie zal de vraag naar tijdelijk personeel toenemen, aldus het onderzoeksbureau.
De omzet in de uitzendbranche zal dit jaar met 4% toenemen. Nu er in 2015 een verdere groei wordt voorspeld, zal er volgend jaar een nog grotere personeelsbehoefte zijn, zodat de omzet dan zal stijgen met 6%. Vooral de betere resultaten in de industrie en transportbranche dragen bij aan deze sterke cijfers.
Als de voorspellingen van ING uitkomen, dan betekent dat dat de uitzendbranche voor het eerst sinds 2008 meer dan 1 jaar achter elkaar groeit.

De Stichting Normering Arbeid is een stichting die tot doel heeft  fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk te voorkomen. Om dit doel te bereiken heeft zij een tweetal NEN-normen ontwikkeld waar uitzendondernemingen volgens haar aan zouden moeten voldoen. Indien zij dat daadwerkelijk doen, komen de ondernemingen in aanmerking voor het SNA-Keurmerk.
Om dit kwaliteitskenmerk te behouden, dienen te onderneming te blijven voldoen aan de eisen uit de NEN-normen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd op deze eisen.
De normen waar de uitzendondernemingen zich aan dienen te houden zijn twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen).

TOP