Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op de schop gaan als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wijzigingen hebben niet alleen grote gevolgen voor het reguliere arbeidsrecht (voor een overzicht van deze wijzigingen klik hier), maar ook voor de uitzendbranche. Hieronder volgende de belangrijkste wijzigingen voor uitzendondernemingen:
Uitzendbeding
Het is straks niet langer mogelijk om het uitzendbeding gedurende een periode van meer dan 78 weken te hanteren  in een uitzendovereenkomst (of payrollovereenkomst). Dit heeft dus grote gevolgen voor uitzendondernemingen die aangesloten zijn bij de NBBU dan wel de NBBU-cao hanteren. Op basis van deze cao is het momenteel immers mogelijk om gedurende een periode van 130 weken het uitzendbeding toe te passen.
Omdat er voor de NBBU-cao overgangsrecht zal gelden, kan het uitzendbeding in overeenkomsten waarop de NBBU-cao van toepassing is, tot 1 januari 2016 130 weken van kracht blijven. Daarna is het aldus opletten geblazen.
Voor uitzendovereenkomsten waarop de NBBU-cao niet van toepassing is, geldt dat het uitzendbeding maximaal 26 weken toepast kan worden, tenzij bijvoorbeeld de ABU-cao van toepassing is. Op basis van deze cao kan kan het uitzendbeding gedurende een periode van 78 weken overeengekomen worden.
Ketenregeling
Momenteel ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indien er binnen een tijdsbestek van 3 jaar 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Hierbij geldt dat er tussen de overeenkomsten geen langere periode dan 3 maanden verstreken mag zijn.
Vanaf 1 juli 2015 wijzigt deze regel. Dan is het nog slechts mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten gedurende een periode van 2 jaar, waarna er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarnaast gaat er pas een nieuwe reeks met arbeidsovereenkomst lopen op het moment dat er een periode van 6 maanden of langer is verstreken.
Bij cao kan er afgeweken worden van deze ketenregeling. Zo is er in de NBBU-cao bepaald dat een uitzendkracht gedurende een periode van 4 jaar 6 tijdelijke contracten mag krijgen, alvorens er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Hetzelfde geldt voor de ABU-cao.
Uitsluiting loondoorbetaling
Op grond van de wet kan het betalen van loon gedurende een periode van 26 weken worden uitgesloten, indien de werknemer geen arbeid voor de werkgever verricht. Bij cao kon deze periode worden verlengd, hetgeen is gebeurd in bijvoorbeeld de NBBU- en ABU-cao.
Dit is vanaf 1 januari 2015 niet langer mogelijk. Vanaf dat moment kan het betalen van loon slechts worden uitgesloten voor een periode van 26 weken.
Inlenersbeloning
Op grond van de ABU-cao is het op dit moment mogelijk om 26 weken lang de inlenersbeloning uit te sluiten. Dat is vanaf 30 maart 2015 niet meer mogelijk; u dient de inlenersbeloning dan vanaf dag 1 toe te passen.
Overeenkomsten
Het is van groot belang dat u tijdig uw uitzendovereenkomsten aanpast op de nieuwe wetgeving. Indien u dat niet doet, loopt u namelijk grote risico’s. Wij zijn graag bereid uw overeenkomsten te herzien, desgewenst tegen vaste tarieven. U kunt ons direct mailen of bellen: vanviersen@siekmanstassen.nl / 023 554 16 93.
 
 

Akkoord over nieuwe ABU-cao!

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben een cao-akkoord bereikt over de wijziging van de ABU-cao. De nieuwe “Notitie – Wet Werk & Zekerheid” is in de cao verwerkt.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de invoering van de inlenersbeloning vanaf dag 1 wordt uitgesteld naar 30 maart 2015;
  • er een loonsverhoging van 1,8% plaatsvindt van de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015). Dit geldt niet  uitzendkrachten die het WML verdienen of de inlenersbeloning ontvangen;
  • fase B wordt langer: vanaf 1 juli 2015 bestaat fase B uit maximaal zes contracten in maximaal vier jaar;
  • Er wordt per 1 juli 2015 meer zekerheid gecreëerd bij repeterende dag- en weekcontracten;
  • er komt een eigen ABU-loongebouw  voor specifieke groepen uitzendkrachten, waaronder uitzendkrachten met een fase C overeenkomst.

De cao is nog niet algemeen verbindend, maar dat wordt wel aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Uitzendovereenkomsten
Indien u in 2015 nieuwe uitzendovereenkomsten sluit, houdt u dan rekening met de wijzigingen in de ABU-cao. Indien u dat niet doet, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Uw uitzendovereenkomsten dienen aldus aangepast te worden op de nieuwe situatie.
Contact
Wilt u weten hoe u uw bedrijfsvoering dient aan te passen op de nieuwe ABU-cao, neem dan vrijblijvend contact op ons met ons kantoor.

Het is binnenkort mogelijk om 5,5 jaar personeel flexibel in te lenen via een uitzend- of payrollonderneming! Hoe? Advocaat mr. R. van Viersen legt het uit.
Op grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het vanaf 1 juli 2015 nog slechts mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten, gedurende een maximale periode van 2 jaar. Momenteel is dat nog 3 jaar (de zogenaamde “3×3 regel”). Werkgevers dienen hun tijdelijke arbeidskrachten aldus eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Het arbeidsrecht wordt in dit kader aldus een stuk minder flexibel voor werkgevers.
Uitzendrecht biedt uitkomst
Bij cao mag er afgeweken worden van bovengenoemde regel. De uitzend-cao’s van de ABU en NBBU hebben vanzelfsprekend gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Zo zal het vanaf 1 juli 2015 op grond van de ABU-cao mogelijk zijn om gedurende een periode van 5,5 jaar uitzendkrachten (of payrollkrachten) in te lenen voor bepaalde tijd.
Fase A blijft 78 gewerkte weken duren. Fase B wordt echter verlengd naar een periode van 48 weken. Binnen fase B kunnen uitzendondernemingen 6 uitzendovereenkomsten sluiten voor bepaalde tijd.
Fase 1 en 2 van de NBBU-cao worden verkort. In plaats van 104 weken zullen deze fasen tezamen 78 weken gaan duren. Gedurende deze periode blijft het mogelijk om het uitzendbeding overeen te komen (tot 1 juli 2015 kan dit gedurende een periode van 104 weken). Fase 3 zal vanaf 1 juli 2015 een periode betreffen van 48 maanden. Binnen deze periode mogen er 6 uitzendovereenkomsten gesloten worden voor bepaalde tijd.
Let op: pas uw uitzendovereenkomsten tijdig aan op deze nieuwe regelgeving!
Mochten wij u daarbij van dienst kunnen zijn, neem direct contact met ons op. Wij kunnen u snel, praktisch en adequaat adviseren.
 
 
 

Het economisch bureau van ING Bank voorspelt de komende jaren een verdere omzetgroei in de uitzendbranche. De reden hiervan is dat de economie de komende jaren (sterk) zal herstellen. Door het herstel van de economie zal de vraag naar tijdelijk personeel toenemen, aldus het onderzoeksbureau.
De omzet in de uitzendbranche zal dit jaar met 4% toenemen. Nu er in 2015 een verdere groei wordt voorspeld, zal er volgend jaar een nog grotere personeelsbehoefte zijn, zodat de omzet dan zal stijgen met 6%. Vooral de betere resultaten in de industrie en transportbranche dragen bij aan deze sterke cijfers.
Als de voorspellingen van ING uitkomen, dan betekent dat dat de uitzendbranche voor het eerst sinds 2008 meer dan 1 jaar achter elkaar groeit.

TOP